Mieszkanie

W naszych inwestycjach mają Państwo wybór takiego mieszkania, jakie sobie Państwo wymarzą, spełniającego Wasze oczekiwania w zakresie następujących kryteriów:

 • piętro
 • metraż
 • strony świata
 • ilość pokoi
 • wygląd inwestycji
 • lokalizacja

 

Kupując mieszkania w firmie Tryboń PPI macie Państwo możliwość zaprojektować mieszkanie idealne dla Siebie i Swojej Rodziny, oczywiście przy pomocy naszych projektantów.

Sprawdź Informacje o deweloperze

Należy zwrócić szczególną uwagę na czas, jaki firma istnieje na polskim rynku, jej realizacje, doświadczenie oraz opinie wśród klientów, którzy skorzystali już z usług tego dewelopera. Proszę pamiętać, że o solidności dewelopera świadczy także jego przynależność do Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Firma Tryboń PPI SA należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich – jesteśmy członkiem założycielem, stosujemy się do zaleceń Kodeksu Dobrych Praktyk w relacji klient-deweloper:
http://www.warszawa.pzfd.pl/strefa-klienta/kodeks-dobrych-praktyk

Wizyta w biurze sprzedaży

W biurze sprzedaży mieszkań zostaną Państwo zapoznani ze szczegółami dotyczącymi Państwa przyszłego mieszkania. Doradca przedstawi plany inwestycji, rzut mieszkania oraz pokaże jego wstępną wizualizację. W biurze sprzedaży mieszkań poznają Państwo także wszelkie kwestie związane z finansowaniem nieruchomości, dokładną cenę oraz harmonogram płatności, zostanie Państwu wręczony prospekt informacyjny, wzór umowy rezerwacyjnej oraz inne niezbędne dokumenty, które ułatwią podjecie decyzji o zakupie mieszkania a także dowiedzą się Państwo o możliwości wykończenia mieszkania „pod klucz”.

JAKICH INFORMACJI MA OBOWIĄZEK UDZIELIĆ DEWELOPER W BIURZE SPRZEDAŻY?

Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:

 • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
 • kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • kopią pozwolenia na budowę;
 • sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej;
 • projektem architektoniczno-budowlanym,

Co to jest własność i użytkowanie wieczyste

 • własność – prawo polegające na zarówno faktycznym, jak i prawnym dysponowaniu. Jest to władanie, korzystanie i rozporządzanie rzeczą – w tym przypadku nieruchomością. Władanie jest to uprawnienie do sprawowania faktycznej władzy nad rzeczą, polega na posiadaniu rzeczy i łączy się z użytkowaniem. Korzystanie z rzeczy uprawnia do używania rzeczy oraz pobieranie pożytków z tej rzeczy i innych przychodów. Rozporządzanie rzeczą oznacza możliwość wykonywania czynności prawnych, które są z tą rzeczą związane, czyli: sprzedaż, darowizna, zamiana.
 • Użytkowanie wieczyste – jest to prawo cywilne polegająca na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa lub jednostki terytorialnej (województwa, powiatu, gminy) osobie fizycznej lub prawnej. Standardowy okres oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste to 99 lat, jednak w wyjątkowych przypadkach czas ten może być skrócony, jednak nie mniej niż do 40 lat. Przypadki takie mają miejsce wtedy, gdy nieruchomość gruntowa położona jest w granicach administracyjnych miast. Objęcie gruntu w użytkowanie wieczyste wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Właściciel, czyli oddający w użytkowanie pozostaje nadal pozostaje właścicielem gruntu i pobiera z tego tytułu opłatę roczną od użytkownika. Według ustawy opłaty roczne wynoszą od 0,3 – 3% ceny nieruchomości, w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają aktualizację opłat rocznych,
  nie częściej niż raz w roku, jeżeli ulegnie zmianie wartość nieruchomości. Użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości na prawach zbliżonych do prawa własności. Prawo użytkowania wieczystego może być przez użytkownika sprzedane, obciążone, dziedziczone. Użytkownikowi przysługuje także prawo do żądania, przed zakończeniem umowy, przedłużenia użytkowania wieczystego na kolejne okresy od 40 do 99 lat. Natomiast właściciel może odmówić wyłącznie w szczególnych wypadkach.

Co to jest Prospekt Informacyjny?

Prospekt informacyjny to tabelka z rubrykami, które zawierają informacje mające pomóc potencjalnemu Klientowi w zadecydowaniu czy zawrzeć umowę z deweloperem. O trafną decyzję tym trudniej, że mieszkanie czy dom jeszcze przecież nie istnieje. Trwa dopiero budowa albo dopiero się zaczyna. Prospekt zawiera ustawowo określony zakres informacji, tzn. każdy prospekt musi opisywać te same aspekty dewelopera i jego przedsięwzięcia.

Prospekt dzieli się na część ogólną i indywidualną. Część ogólna powinna być taka sama dla całego przedsięwzięcia. Prezentuje dane dotyczące dewelopera i jego dotychczasowych inwestycji, informacje dotyczące nieruchomości, na której prowadzona będzie budowa i informacje o budynku. W części indywidualnej znajdują się informacje o konkretnym lokalu albo domu, którym jest zainteresowany dany nabywca. Prospekt w części indywidualnej może się różnić w zależności od lokalu/domu albo nabywcy, któremu jest prezentowany. Inne będą parametry i cechy poszczególnych mieszkań w ramach jednego przedsięwzięcia, podobnie jak mogą się pomiędzy sobą różnić ich ceny. Do prospektu deweloper załącza rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, projekt umowy deweloperskiej, standard wykończenia budynku, plan zagospodarowania terenu, rzut mieszkania. Informacje zawarte w prospekcie stają się później podstawą informacji umowie deweloperskiej.

Sprawdź swoją zdolność kredytową!

Zanim podejmą Państwo ostateczną decyzje o zakupie mieszkania, warto najpierw sprawdzić swoją zdolność kredytową, ażeby przekonać się, na jaki wydatek będziemy mogli sobie pozwolić. Najlepiej w tym zakresie pomoże nasz doradca finansowy, który dysponuje ofertą wszystkich banków. Dzięki temu będzie można wybrać taką, która będzie dla Państwa najkorzystniejsza. Aby zestawienie było kompletne, powinno zawierać wszystkie elementy składowe kredytu i związane z jego zaciągnięciem koszty. Oprócz informacji o maksymalnej zdolności kredytowej, kosztach i wysokości raty, doradca na pierwszym spotkaniu omówi całą procedurę uzyskania kredytu, określi przybliżony czas uzyskania decyzji kredytowej oraz przedstawi listę niezbędnych dokumentów do skompletowania wniosków.

Umowa Rezerwacyjna

Po wykonaniu wszystkich kroków, wyborze mieszkania i sprawdzeniu zdolności kredytowej, mogą Państwo podpisać umowę rezerwacyjną. Umowa ta jest deklaracją w której obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy deweloperskiej.

Umowa Rezerwacyjna powinna określać:

 • deklarację stron o chęci zawarcia umowy deweloperskiej,
 • czasowe wyłączenie danego mieszkania z oferty dewelopera,
 • niezbędne informacje o inwestycji,
 • termin do kiedy powinna zostać zawarta umowa deweloperska.

Umowa Deweloperska

Ostatnim warunkiem do zakupu mieszkania jest podpisanie umowy deweloperskiej- umowę podpisujemy w formie aktu notarialnego, umowa powinna określać:

 • miejsce i datę jej zawarcia,
 • określenie stron,
 • cenę wraz podatkiem VAT
 • informacje o nieruchomości,
 • stan prawny nieruchomości, kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
 • informacja o obciążeniach hipotecznych na nieruchomości,
 • określenie położenia mieszkania w budynku,
 • określenie istotnych cech budynku w którym znajduje się wybrane mieszkanie,
 • określenie powierzchni lokalu, normę według, której liczona jest powierzchnia, układ lokalu, standard prac wykończeniowych dla lokalu i całego budynku a także jego otoczenia.
 • Termin przeniesienia prawa własności,
 • Wysokość i termin spełnienia świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera,
 • Zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności oraz praw niezbędnych do korzystania i funkcjonowania lokalu mieszkalnego na rzecz Nabywcy,
 • Informację o przyszłych kosztach utrzymania nieruchomości,
 • Informację o mieszkaniowym rachunku powierniczym podaniem numeru rachunku, zasad dysponowania środkami na nim zgromadzonymi,
 • Informację o gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej,
 • Informację o numerze pozwolenia na budowę, organie który je wydał oraz czy jest ona ostateczna,
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
 • Warunkach odstąpienia od umowy (art. 29 ustawy) i warunkach zwrotu wpłaconych środków pieniężnych,
 • Wysokość kar i odsetek umownych,
 • Terminie odbioru mieszkania i jego sposobie oraz o terminie przeniesienia własności na nabywcę,
 • Zgodę banku na bezobciażeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego praw na nabywcę po zapłacie ustalonej w umowie ceny całkowitej,
 • Informacje o odbiorze prospektu informacyjnego w raz z załącznikami.

Informacje o inwestycji

Kamionkowska to łącznie 45 wyjątkowych mieszkań. Inwestycja jest spójnym połączeniem 2 budynkom zlokalizowanych przy ulicy Mińskiej i Kamionkowskiej.
I etap Kamionkowskiej to 34 wyjątkowe mieszkania. Inwestycja jest spójnym połączeniem 2 budynków Mińskiej 12 i Kamionkowskiej 1.
Grunt na którym będzie wybudowana nieruchomość Mińska 12 jest w użytkowaniu wieczystym.
Grunt na którym będzie wybudowana Kamionkowska INKI we własności. Pozostałe informacje znajdą Państwo w standardzie wykończenia nieruchomości.
Etap II to 1I mieszkań. Grunt na którym będzie wybudowana Kamionkowska 3 jest we własności.
Pamiętaj!
Nowe mieszkanie przede wszystkim jest nowe! Przez nikogo nie używane, pozwalające na dowolny aranż acje dostosowane do własnych potrzeb.

CZĘSTE PYTANIA

Zakup własnego mieszkania, to cel, który każdy z nas chciałby zrealizować jak najlepiej. Kiedy ten długo wyczekiwany moment nadchodzi, poszukujemy odpowiedzi na pytanie „Jak bezpiecznie kupić nowe mieszkanie?”. Jest to częsty problem, zwłaszcza wśród osób młodych, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z zakupem nieruchomości, przez co nie wiedzą, na co zwrócić uwagę planując kupno mieszkania na rynku pierwotnym. W odpowiedzi na wątpliwości wszystkich poszukujących własnego „M” przedstawiamy poradnik dla kupującego mieszkanie mający na celu przeprowadzić Klientów przez proces zakupu mieszkania w naszych inwestycjach.

PAMIĘTAJ!

Nowe mieszkanie przede wszystkim jest nowe! Przez nikogo nie używane, pozwalające na dowolne aranżacje dostosowane do własnych potrzeb.

Potrzebujesz więcej informacji ? Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz więcej informacji ? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT

ul. Serocka 27 lok. 1
04-333 Warszawa
Telefon: 22 509 65 00

UZNANA MARKA

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

JESTEŚMY CZŁONKIEM PZFD